side

torsdag 12. februar 2015

Når døden har inntruffet ... Del 1. Hinduisme


Husk å være kritisk og at dette er mitt eget samling av notater og dette kan ikke brukes som veileder. Sjekk alle faglige retningslinjer og vær kritisk. 

HINDUISME
Innenfor hinduismen innebærer ikke et dødsfall at livet tar endelig slutt; det markerer avslutningen på en tilstand og starten på en ny. Sjelen som lever videre, er i fokus og det praktiseres ingen rituell vask. Tradisjonene som følges er symbolske handlinger for å hjelpe sjelen gjennom gjenfødelsen til et høyere stadium. Navnet på en av guddommene, for eksempel Shiva som er en av Guds mange skikkelser, står sentralt for den døende som søker veiledning inn i det nye livet. Enkelte kulturer praktiserer ofring av materielle ting fra den syke til trengende som en god gjerning for guddommene, eksempelvis en symbolsk sum penger.

'Særlig for hinduer  er det viktig å være våken inntil det siste, fordi den mentale tilstanden i dødsøyeblikket kan ha betydning for hva slags liv han/hun får ved gjenfødelse i neste liv. Derfor viktig å informere godt om virkning/bivirkning av smertestillende og beroligende med.
 •Mange ønsker å dø hjemme •I mange samfunn viser det dyp respekt for den døde å sørge med høylytt gråt For mange er det svært viktig å ha familie tilstede slik at viktige religiøse ritualer kan gjennomføres. Spør familien om de har handlinger som skal foretas eller tradisjoner som skal ivaretas på dødsleiet. F.eks. et bord med rosenkrans og buddha-statue ved sengen; lesing av kronevers i en døende muslims øre. De fleste har religiøse behov i forbindelse med den forestående død.'' kilde poliatv omsorg i et flerkulturell samfunn Undervisning Gjøvik 18.02.13


Jeg er blitt fortalt at et pulver av sandeltre i rød eller gul farge, smøres på den sykes panne mellom øynene for å gi velbehag og lindring. Det er bestemte regler for dette avhengig av om den syke er kvinne, om hun er gift eller enke.


Det er vanlig at helsepersonell steller den avdøde, og tar på tøy som pårørende bringer dersom de pårørende selv ikke ønsker å gjøre dette. Dersom avdøde er en gift kvinne og hennes mann er i live, ikles hun sin brudekjole. I enkelte kulturer praktiseres det et bad av avdødes kropp før bisettelse. Andre hell vann symbolsk på kroppen. Under slike ritualer og ellers under begravelse sseremonien plasseres avdøde med beina vendt mot sør; det er den veien sjelen vil gå i møtet med guddommene. Kun prestene kjenner til all bruk av symbolikk og ritualer.


Avdøde vil alltid kremeres, og i enkelte land gjøres dette over bål. Noen gravlegger urnen, mens andre tar den med til sitt hjemland for askespredning i hellig vann.
Hindu kremasjon
• Kremasjonen bør skje raskest mulig, helst innen 24 timer og maksimalt innen tre
dager
• Den avdøde vaskes, smørjes, pyntes og klees i et tøystykke. Ansiktet til den avdøde
dekkes ikke slik at familie, venner og kjente kan se den avdøde og ta avskjed
• Den avdøde bindes til en bår og bæres til kremasjons plassen av de sørgende
mennene i en offentlig prosesjon
• Ideelt sett plasseres den avdøde på kremasjons bålet med føttene vendt mot sør,
dødsgudens rike (Yama) og hodet vendt mot nord, velstands gudens rike (Kubera)
• Kremasjons bålet tennes ideelt sett av den eldste sønnen, eller de nærmeste
mannlige slektningen
• Noen gang under kremasjons prosessen knuses vanligvis hode skallen. Dette gjøres
for å frigjøre “sjelen” eller livskraften fra kroppen (dhananjaya vayu eller prana)
• Aske og noen ben samles etter kremasjon og spredes ved et seinere tidspunkt i
rennende vann

kilde:http://kirkegaardskultur.no/


Kremasjon i Hinduisk kontekst
• Troen på reinkarnasjon står sentralt
• Syklisk gjenfødelse, kjent som samsara, og moralske idealer for et rettskaffens liv, kjent som dharma
• Nært koplet til disse forestillingene er begrepet karma; troen på at var handling har en virkning som er nært koplet til moralsk dyd, synd og frelse, som determinerer fremtida gjenfødsel
• De fleste Hinduer blir kremert og deres akse blir spredt I rinnende vann, slik at den sosiale personen kan bli gjenfødt i en annen sfære og form
• Kremasjonen renser ulike urenheter gjennom forbrenningen. Kroppen blir ofret slik at sjelen kan frigjøres, gjenforenes med de fem elementene, gjenskapes og gjenfødes i en annen form


Filmer kommer senere ...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar