side

onsdag 1. oktober 2014

KOMPETANSE MÅL TIL FAGPRØVE - HELSEFAG.

I dag bestemte jeg meg å poste innlegg i forhold til kompetanse mål. Det er greit å vite hva skal vi vite til å greie prøve. Da jeg var på skolen det var det som var hoved spørsmål - Hvor mye må vi kunne til å bestå. 
Det er bare kompetanse mål, håper at det er ikke skremmende. Jeg skal hjelpe dere å gå gjennom hvert enkelt mål. Det blir bra. Jeg gleder meg det er spennende. 

Kompetansemål:

1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Spisesituasjon /mating av bruker
 • Tilbereding og servering av mat til brukere med ulike sykdomstilstander
 • Føre drikkeregnskap, tilby drikke og forstå nødvendigheten av det.
 • Kjenne til norske anbefalinger for ernæring
 • Trivsel rundt måltidet.
 • Ivareta god hygiene og forebygge og hindre smittespredning.
2. Planlegge, gjennomføre og vurdere forebyggende og rehabiliterende pleie og omsorgstiltak
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Innhente informasjon om bruker.
 • Samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Daglig omsorg og stell av pasienter med ulike sykdomstilstander og mobilitet
 • Kjenne til habiliterings- og rehabiliteringstiltak
3. Iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Observasjon og tiltak/stell av pasient/bruker med ulike sykdommer, skader og med ulike funksjonssvikt.
 • Kjenne til de ulike yrkesgruppene og deres ansvarsområde.
4. Utføre grunnleggende sykepleie
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Grunnleggende sykepleie til pasient/bruker
 • Helsefagarbeiderens kompetanseområde
5. Pleie alvorlig syke og døende
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Omsorg og pleie som fremmer livskvalitet og en verdig avslutning på livet
 • Omsorg for pårørende
 • Reaksjoner som er vanlig hos mennesker som skal dø/pårørende
 • Ulike typer for komplikasjoner og funksjonssvikt
 • Stell av døde
6. Følge gjeldende regelverk for hygiene på arbeidsplassen
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Hygieniske retningslinjer innenfor helsefagarbeiderens arbeidsområde, samt personlig hygiene
7. Planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Tilrettelegge og gjennomføre ulike helsefremmende og /eller trivselstiltak i og utenfor hjemmet
 • Identifisere brukers interesser/ønsker
8. Vurdere faktorer som kan fremme psykisk helse
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Ulike tiltak/aktiviteter eller andre faktorer som kan fremme psykisk helse
 • Identifisere brukers interesser/ønsker
9. Planlegge og gjennomføre aktiviteter i dagliglivet tilpasset brukerens funksjonsnivå
Du kan bli prøvd i følgende:
 • ADL trening

 •  10. Bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak
 • Du kan bli prøvd i følgende:
  • Ulike kulturelle tiltak/aktiviteter og nyttiggjøre seg av disse i det helsefremmende arbeidet
  • Livskvalitet og livsglede
  • Identifisere brukers interesser
11. Veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Ulike hjelpemidler
 • Bruk av hjelpemidler
 • Hjelpemiddelformidling
 • Veiledning
12. Vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Brann og ulykkes årsaker
 • Risikovurdering av brukerens hjem
13. Utføre førstehjelp og utføre rutiner for varsling
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Førstehjelp
Varslingsrutiner

14. Observere og rapportere om virkning og bivirkning av legemidler
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Virkning/bivirkning av de mest brukte legemidlene
 • Legemiddelhåndtering; lover og forskrifter
15. Følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Ergonomi og ergonomiske prinsipper

16. Følge gjeldende regelverk for
helse, miljø og sikkerhet
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Arbeidsmiljølovgivning
 • HMS
 • Arbeidsstedets internkontrollsystem og avviksrapportering
17. Utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med bruker/pasient og pårørende
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Kommunikasjon og brukermedvirkning i arbeidet
 • Samhandling og samarbeid med bruker/ pasient og pårørende
 • Bruker og - pårørendes behov
18. Kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Ulike kommunikasjons teknikker
 • Kommunikasjon med brukere/pasienter med nedsatt kommunikasjonsevne/ forutsetninger
19. Observer og rapportere den enkelte brukers helhetlig behov.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Fysisk, psykisk og åndelig behov og naturlige funksjoner
 • Identifisering av brukers/pasientens behov
 • Observere og rapportere
20. Følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern innenfor helse- og sosialsektoren
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Taushetsplikt; opplysningsrett, opplysningsplikt, meldeplikt
 • Håndtere dokumentasjonen
 • Elektronisk journalføring
21. Veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Identifisere helsefaglige spørsmål
 • Veiledning
22. Orientere bruker og pårørende om deres grunnleggende rettigheter innen helse- og sosialtjenesten
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og lov om sosiale tjenester
23. Bruke ulike strategier for konflikthåndtering
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Ulike konflikter
 • Ulike strategier
 • Kommunikasjonsregler
 • Forebyggende tiltak
24. Håndtere aggressive og truende personer
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Pasient/brukergrupper med ulike tilstander
 • Kommunikasjon og kroppsspråk
 • Miljøregler og rutiner
25. Utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsetninger.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Kjennetegn på et terapeutisk miljø
 • Oppfatning om egen rolle/deltakelse
26. Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Alle delene i fagprøven (planlegging, gjennomføring og dokumentering)
27. Identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Kjennetegn på under og – feilernæring
 • Behandling av disse

 • 28. Yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk.Du kan bli prøvd i følgende:
  • Aktuelle lover og forskrifter rettet mot tjenestemottaker
  • Formål med de enkelte lover og forskrifter og hvordan arbeidsstedet gjennomfører og håndhever disse
  • Profesjonell helsehjelp
29. Utfører arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Grunnleggende verdier og holdninger
 • Etiske retningslinjer/taushetsplikt
 • Profesjonell og forsvarlig helsehjelp
 • Brukermedvirkning

30. Drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Verdier og holdninger
 • Yrkesetiske retningslinjer
 • Profesjonell yrkesutøvelse
31 Utfører arbeidet på en måte som ivaretar den enkeltes brukers selvstedighet, følelse av likeverd og tilhørighet.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Grunnleggende verdier og holdninger
 • Brukermedvirkning
 • Samhandling
32.Følge gjeldende regelverk for bruk av tvang.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Gjeldene regelverk
33. Delta i tverrfaglig samarbeid.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Ulike yrkesgrupper
34. Ivaretar brukermedvirkning
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker
 • Pasientrettigheter
35. Kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Kartlegging av brukers/pasientens funksjonsnivå og bistandsbehov i henhold til daglige aktiviteter og gjøremål
 • Hjelpemiddelformidling
 • Brukermedvirkning
36. Foreslår og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse og stimulerer til et aktivt liv
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Tiltak og aktiviteter i forhold til brukers interesser og funksjonsnivå
37. Utfører arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Aktuelle regelverk og forskrifter i henhold til kvalitet og internkontroll
38. Følger gjeldende regleverk og arbeidsplassens rutiner for medikament håndtering:
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Virkning og bivirkning
 • Medikamenthåndtering
 • Tvangsmedisinering
39. Gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere:
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Arbeidsoppgaver innenfor egen kompetanse og arbeidsplassens interne rutiner og instrukser

1 kommentar: